44

31

در ذیل این بخش اطلاعات مبسوطی در مورد طراحی و اجرای سیستم های آشپزخانه های صنعتی و سوخت کوره ها قرار خواهد گرفت